Databeskyttelsespolitik for Langholt, en social institution, der primært hoster data og programmer hos databehandlere – UDKAST 6. december 2017

Overordnet organisering af personoplysninger

Langholt ønsker som hovedregel, at anvende databehandlersystemer og opbevaring af personoplysninger hos eksterne leverandører, der sikkert hoster og stiller IT-systemer til rådighed, således at Langholt ikke selv har behov for, at råde over kompetence til at anskaffe og drifte sådanne systemer.

Langholt ønsker endvidere i videst muligt omfang, at organisere opbevaringen af personoplysninger i bestemte centrale systemer, så personoplysninger om de enkelte personer ikke findes fordelt på flere systemer og både i elektronisk og manuel form.

Viser en analyse af en ønsket behandling af personoplysninger, det tekniske niveau i løsningen, behandlingens karakter, risici for databrud samt implementerings- og driftsomkostninger, at det vil være mest hensigtsmæssigt, etableres der systemer og opbevaring af data i institutionen elektronisk og/eller manuelt.

 

1. Formål

Databeskyttelsespolitikken beskriver det ledelsesgodkendte niveau for sikkerhed i Langholt og indeholder de overordnede sikkerhedsmålsætninger og danner grundlag for udformning af Langholts datasikkerhedshåndbog med de underliggende retningslinjer og forretningsgange. 

De retningslinjer, der udformes for at understøtte databeskyttelsespolitikkens hovedmålssætninger, skal sikre, at alle medarbejdere arbejder med og forholder sig til sikkerhed i behandlingen af personoplysninger i det daglige arbejde.

Databeskyttelsespolitikken er især formuleret med henblik på beskyttelse af personoplysninger, men den finder tilsvarende anvendelse på økonomiske- og andre data.

Langholt ser ikke kun et højt sikkerhedsniveau som et krav for, at kunne overholde lov- og myndighedskrav, men også som et kvalitetselement for at kunne tilbyde en sikker service for beboere, klienter, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.  
Datasikkerhed er derfor en nøgleværdi, og den er en naturlig del af Langholts automatiske og manuelle databehandling af oplysninger, herunder især personoplysninger.

 

2. Omfang 

Databeskyttelsespolitikken er gældende for alle medarbejdere i Langholt. 

Alleleverandører og samarbejdspartnere, som har fysisk eller logisk adgang til Langholts systemer, data og oplysninger skal gøres bekendt med politikken og følge den.

Databeskyttelsespolitikken dækker alle tekniske og administrative forhold, der har direkte eller indirekte indflydelse på drift og brug af Langholts automatiske databehandlingssystemer samt manuelle arkiver og registre.

  

3. Hovedmålsætninger og sikkerhedsniveau

Langholt har følgende sikkerhedsmålsætning:

”Langholt har et passende og tilstrækkeligt teknisk og organisatorisk sikkerhedsniveau, der gælder for alle ansatte, leverandører og samarbejdspartnere ved behandling af personoplysninger og andre data ved hel eller delvis anvendelsen af automatisk databehandling, samt for behandling af manuelle dokumenter."

 Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene gennemfører Langholt passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.

Et passende og tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau opnås igennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer: 

·       vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af Langholts behandlingssystemer og behandlingstjenester i forhold til den risikovurdering, der er gennemført for de enkelte systemer og data.

·       anvendelse af pseudonymisering og kryptering, hvor det er relevant, herunder ved dataudveksling med databehandlere og eksterne parter og offentlige myndigheder

·       evnen til rettidigt at genoprette tilgængelighed af og adgangen til data i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse

·       en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af databeskyttelsessikkerheden

·       beskyttelse af Langholts it-aktiver, oplysninger og data i Langholts varetægt.


Et tilstrækkelige sikkerhedsniveau fastholdes ved

·      at der vedvarende forefindes retningslinjer og forretningsgange, som sikrer, at datasikkerheden er en integreret del af Langholts drift og daglige arbejde.

Målet er, at sikre en kontinuerlig forbedringsproces, der løbende vedligeholder og optimerer databeskyttelsespolitikken, retningslinjer og forretningsgange.

·     at detigennem kontrakt- og leverandørstyring sikres, at brugen af eksterne leverandører, konsulenter og samarbejdspartnere lever op til den gældende databeskyttelseslovgivning og Langholts databeskyttelsesniveau.

·     at der i forbindelse med indførelse af nye IT-systemer gennemføres:

o  passede tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på gennem standardindstillinger at sikre, at kun personoplysninger, der er nødvendige behandles

o  en evt. analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger, hvis det skønnes nødvendigt (Konsekvensanalyse)

·     Langholt følger op på datasikkerheden igennem løbende vedligeholdelse og optimering af databeskyttelsespolitikken og de dertilhørende retningslinjer og forretningsgange. 

 

4. Organisation og ansvar

Sikkerhedsmålsætning:

 "Alle medarbejdere har ansvar for datasikkerheden. De er bekendte med og efterlever  databeskyttelsespolitik, retningslinjer og forretningsgange, der er beskrevet i sikkerhedshåndbogen."

Planlægning, implementering og kontrol af datasikkerheden er defineret af  ledelse, Langholt der også er ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af databeskyttelsessikkerhedssystemet og er ansvarlig for opfølgning på sikkerhedshændelser.

Langholt ledelse fastsætter i en sikkerhedshåndbog, hvem der har ansvaret for hver af institutionens, automatiske og manuelle databehandlingssystemer, styring af systemadgang og netværksadgang, tildeling af rettigheder, indgåelse af IT-kontrakter og andre kontrakterIndkøb af hardware og installation af software, behandling af henvendelser fra de registrerede, opsamling og styring af anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet og de registrerede, der er berørt af bruddet


Databeskyttelsespolitikken revurderes og godkendes én gang årligt, eller i forbindelse med eventuelle situationer, der nødvendiggør det. 

Ledere og medarbejdere er ansvarlige for at efterleve retningslinjer og procedurer for datasikkerhed i det daglige arbejde. Medarbejdere der konstaterer eller oplever brud på datasikkerheden skal anmelde det hurtigst muligt til direktøren.

Den nødvendige viden og kompetence om datasikkerhed kommunikeres til alle medarbejdere, og der bliver løbende arbejdet med holdninger og viden omkring datasikkerhed. 

Ledelsen er ansvarlig for, at databeskyttelsespolitikken overholdes.

 

5. Datasikkerhedshåndbogen

Databeskyttelsespolitikken uddybes af ledelsen i retningslinjer og forretningsgange. Tilsammen udgør politikken, retningslinjer, beredskabspolitik og forretningsgange datasikkerhedshåndbogen, der inddeles i følgende hovedområder:

1.     Retningslinjer for medarbejdernes håndtering af sikkerhed.

·      Fokus på, at personoplysninger altid behandles fortroligt

·      Regler for login og password

·      Regler for anvendelse af mobilt udstyr, PCér, USB-nøgler, mobiltelefoner mv.

·      Regler for anvendelse af private PCér til behandling af personoplysninger vedrørende beboere og medarbejdere

·      Regler for anvendelse af internettet

·      Regler for anvendelse af mails, herunder sikker mail, og privat anvendelse af institutionens mail

·      Regler for eller forbud mod download af IT-programmer, spil, billeder mv.

2.     Retningslinjer for adgangsstyring

3.     Retningslinjer for behandling af data på mobile enheder

4.     Retningslinjer for anvendelse af sikker mail ved kommunikation med pårørende til beboere og klienter, kommuner og andre offentlige myndigheder

5.     Retningslinjer for netværksstyring, herunder trådløse netværk

6.     Retningslinjer for styring af sikkerhedshændelser, herunder

·   Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet og de registrerede, herunder procedurer, kontakt til databehandler og indhold i anmeldelsen

·   Forretningsgange for behandling, reetablering og rettelser af data

7.      Principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger som beskrevet nedenfor i afsnit 6

8.     Retningslinjer for styring af leverandører og data-behandlere

·   Databehandleraftaler

·   Databehandlerens sikkerhedsniveau og håndtering af sikkerhed

 

6. Principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger

Ledelsen fastsætter principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger, der sikrer overholdelse af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. Forretningsgangene, der dokumenteres, omfatter

·      Principper for behandling af personoplysninger

·      Anvendelse af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger

·      Procedurer for udøvelse af den registreredes rettigheder, herunder underretning ved registrering og udøvelse af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling og ret til data-portabillitet

·      Fortegnelserudarbejdet over behandlingsaktiviteter med personoplysninger

 

7. Risikovurdering og klassifikation af data

7.1 Risikovurdering

Langholt ønsker at være bevidst om enhver risiko, og ud fra en risikovurdering opnå et passende og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau etableres både elektronisk og fysisk.

Ledelsen deltager aktivt i risikovurderingen og er ansvarlige for at vurdere trusler, konsekvenser og risici ved automatisk og manuel databehandling.

Det tages op i ledelsen en gang om året om risikovurderingen skal revurderes, samt ved eventuelle større ændringer i opgaver, leverandører, databehandlingssystemer.

 

7.2 Klassifikation

For at sikre, at systemer og data har det rigtige sikkerhedsniveau, skal disse klassificeres. Data og systemer skal klassificeres efter både tilgængelighed, integritet (pålidelighed) og fortrolighed. 


7.2.1    Tilgængelighed

I tilgængelighedskriteriet ligger, at det skal være muligt at tilgå systemer og data for autoriserede personer, når dette er nødvendigt.


Det er for Langholt især vigtigt med høj tilgængelighed til data og IT-systemer, der indeholder oplysninger, der anvendes i forbindelse med:

·     behandlingen af institutionens beboere og klienter

·     medicinadministration

·     personaleadministration, herunder lønudbetaling og indberetninger til myndigheder


Tilgængeligheden sikres først og fremmest igennem bestemmelser i de IT-kontrakter og/eller databehandleraftaler, der indgås med leverandørerne.
 

7.2.2    Integritet/Pålidelighed

I integritet/pålidelighed ligger, om data på systemerne er korrekte, pålidelige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige.

 

Det er for Langholt især vigtigt med høj integritet/pålidelighed i data og IT-systemer, der indeholder oplysninger, der anvendes i forbindelse med:

·     beslutninger vedrørende beboernes/klienternes behandling og udarbejdelse af handleplaner mv

·     medicinadministration

·     personaleadministration


Integritet/pålidelighed sikres først og fremmest gennem den kvalitetskontrol, der finder sted under de fastlagte forretningsgange for behandling af sagerne.


7.2.3 Fortrolighed

Med fortrolighed menes der, at kun autoriserede personer har ret til at tilgå oplysningerne, og oplysningerne skal kun være tilgængelige for autoriserede personer.

 Personoplysninger behandles altid fortroligt og videregives eller offentliggøres kun med samtykke fra den registrerede, med mindre videregivelse har hjemmel i lovgivningen.

I Datasikkerhedshåndbogen angives hvilke personer, der har adgang til henholdsvis beboernes/klienternes og medarbejdernes oplysninger.
 

8. Overtrædelse af databeskyttelsespolitikken 

Alle medarbejdere i Langholt er forpligtet til at efterleve den til enhver tid gældende datasikkerhedspolitik med tilhørende retningslinjer, forretningsgange og relaterede bilag.

Alle medarbejdere modtager ved deres tiltræden af stillingen en kopi af de vigtigste bestemmelser om data- og persondatasikkerhed rettet til medarbejderne og underskriver på, at de vil overholde Langholts datasikkerhedspolitik.

En overtrædelse af datasikkerhedsbestemmelser eller regler for behandling af personoplysninger kan efter omstændighederne medføre ansættelsesretlige konsekvenser. 
  

9. Afvigelser 

Hvis der opstår situationer, hvor kravene i Databeskyttelsespolitikken ikke kan efterleves, skal det godkendes af ledelsen og dokumenteres, og der indføres alternative sikringsforanstaltninger. 
 

10. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 

Ændringer i sikkerhedsdokumentationen forelægges og godkendes af ledelsen.

Databeskyttelsespolitikken er godkendt den 02.05.2018 og træder i kraft den 25.05.2018. 

[1] Som beskrevet i Databeskyttelsesforordningen artikel 32

 

Privatlivs- og databeskyttelse


1. Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige


Langholt ApS er Bo- og Opholdstilbud, som tilbyder langvarigt ophold for mennesker med nedsat funktionsevne og udviklingsforstyrrelser, som ofte har en problemskabende adfærd (§ 66, § 103, § 107, § 108 og STU).

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen. 

Langholt dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig. 

Langholt har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver.

Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, pårørende, medarbejdere, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige:

Casper Valeur
Grønsundsvej 219
54447212
langholt@langholt.com

Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder

2. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke

Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige.

Personoplysninger Jfr. Databeskyttelsesforordningens artikel 30 stk. 1 pkt. b, som Langholt er i besiddelse af, opbevares og behandles til brug for administration, ydelse af praktisk personlig hjælp og pleje, behandlingsmæssige årsager og beboernes sikkerhed samt for at kunne levere den ydelse, som handlekommuner har visiteret til.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.  

Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Langholt, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for Langholts opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling.

De kategorier af personoplysninger, som Langholt behandler

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger. 

Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Langholt og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Langholt videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller din værge har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne.
 

3. Indsigt i egne oplysninger

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere og medarbejdere på Langholt.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor.

Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis. 

Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning.


4. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges.

For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering.

 

5. Sletning af Personoplysninger

Langholt opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt. 

Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold.

Når du ikke længere har ophold på Langholt opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt Langholt, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for Langholt, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen.                                                                

I forbindelse med visitation til Langholt modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder.

 

6. Datasikkerhed

Langholt overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.

Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som du kan finde her på hjemmesiden under vores:  Databeskyttelsespolitik


7. Klagevejledning

Ønsker du at klage over Langholts behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet,

Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon 33 19 32 00.
E-mail:  dt@datatilsynet.dk.
Hjemmeside:  www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage.

 

Oplysningspligt


Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

 

Du har rettet henvendelse til Langholt ApS

I den forbindelse skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrerer dit ophold i Langholt

Den dataansvarlige er:

Casper Valeur
Grønsundsvej 219
54447212
langholt@langholt.com
 

Formålet med behandlingen er, at kunne administrerer dit ophold på institutionen og leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Langholt har herudover valgt, at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Langholt videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre skolen i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 6-12 mdr.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. a, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Langholt behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrerer dit ophold i Langholt og leve op til de forpligtelser som Langholt er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at dit ophold i Langholt må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet hvis du finder Langholt behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

 

Cookie- og Personoplysningspolitik


VED AT BENYTTE DENNE HJEMMESIDE, SÅ ACCEPTERER DU VORES COOKIE– OG PERSONOPLYSNINGSPOLITIK.

Denne hjemmeside bruger, som mange andre, cookies. Cookies sørger for, at vi kan levere en bedre brugeroplevelse i hjemmesidens funktioner. Mange funktioner på hjemmesiden afhænger af brug og lagring af cookies, og du kan derfor ikke forvente at hjemmesiden fungerer efter hensigten, hvis du deaktiverer cookies.

En cookie er en fil, som browseren lægger på din computer. Den gør det muligt at genkende din computer, og huske valg du tidligere har truffet på hjemmesiden. Eks. sprogvalg. En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookien kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Hvis du giver personlige oplysninger til en hjemmeside, så kan en cookie dog anvendes til at huske dig til næste gang du besøger hjemmesiden.

Hvis du ikke ønsker at modtage eller slette Cookies, så se vejledning her: minecookies.org/cookiehandtering.

 

VI BRUGER COOKIES TIL

Når du besøger hjemmesiden er du helt anonym!
Det betyder, at vi hverken kan eller vil indsamle eller registrere oplysninger om dig automatisk, som efterfølgende kan bruges til at identificere dig med.

Har du udfyldt en formular eller tilmeldt dig vores nyhedsbrev
Så vil vi belønne dig med en personaliseret brugeroplevelse på hjemmesiden og i vores nyhedsbreve. Når du bruger hjemmesiden, så lærer vi dig at kende, så vi kan fremhæve det du interesserer dig for og kun sende dig relevante nyhedsbreve.

Funktions cookies til at leverer brugeroplevelsen på hjemmesiden:
Aktiv: Ja
Førstepartscookies: CakePHP

Anonym brugerstatistik:
Aktiv: Ja
Førstpartscookies: Google Analytics

Levering af social medie service:
Aktiv: Ja
Førstepartscookies: Facebook, Youtube,  Twitter og andre

 

OM PERSONOPLYSNINGER

Fravælg målrettet markedsføring: minecookies.org/fravalg

Vi indsamler aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os disse oplysninger. De indsamlede oplysninger sælges eller videregives ikke til tredjepart. På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Ingen af disse oplysninger gør det muligt at spore til dig som person, men alene den computer, hvorfra du har opnået adgang.

Du kan vælge, at sende dine personlige oplysninger til os online på forskellige måde. Enten ved at udfylde en registreringsformular online, ved at deltage i en konkurrence, registrere et køb eller abonnere på et nyhedsbrev.

Du kan også dele dine personlige oplysninger med os ved, at være i kontakt med en af vores medarbejdere via e-mail, telefon eller pr. post.

Når du sender dine personlige oplysninger, giver du os mulighed for at kontakte dig med et direkte svar på din forespørgsel eller sende dig relevante oplysninger om os og vores produkter.

Personlige oplysninger er nødvendige for, at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Yderligere bliver vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleret løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

DELING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi kan også modtage dine personlige data, fra parter. Det kan f.eks. ske i forbindelse med opkøb af en virksomhed, hvor du allerede er kunde, eller hvis et af vores partnerselskaber oplyser om dine personlige data. Hvis du ikke ønsker, at vi skal bruge dine personlige oplysninger, som du ikke selv har sendt til os, kan du informere os herom på nedenstående adresse.Vi deler kun dine data med tredjepart under følgende omstændigheder:

  • Hvis vi har solgt dig et produkt eller tilbyder dig en service i et fælles marketingsfremstød med andre firmaer. I disse tilfælde deles dine personlige data med de pågældende firmaer. Vi vil altid informere dig om, at et sådant forhold eksisterer og hvem disse firmaer er, før du registrerer dig. Bemærk, at disse firmaer ofte har deres egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for den måde, de anvender dine personlige data. Disse firmaers politik, om beskyttelse af personlige oplysninger, kan afvige fra vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
  • Vi sælger vores virksomhed til et andet firma. Et sådant ejerskifte kan omfatte en overførsel til køberen af dine personlige data, hvis de er direkte relateret til den pågældende virksomhed. Vi sælger ikke og udleverer ikke dine personlige data til tredjemand, så dine personlige data kan anvendes til deres formål.

Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks til andre hjemmesider. Du bør nøje læse de pågældende hjemmesiders politik om beskyttelse af personlige oplysninger, da den kan være forskellig fra vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
 

SPØRGSMÅL OG KLAGEVEJLEDNING

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 

DETTE WEBSITE UDBYDES AF:

Langholt ApS
Grønsundsvej 219
Karleby
4800 Nykøbing F.
CVR 78507519

Har du spørgsmål eller kommentar til vores Cookie- og personoplysningspolitik er du velkommen til at kontakte:

Leder og medejer, Nina Hansen
Tlf.:  54 44 72 12 / @mail: langholt@langholt.com